Neptun Båtforening

Stiftet 1924 - 100 år

Velkommen til Neptun båtforening - 100 år med båtglede!

Her i Neptun båtforening er målet å dyrke gleden ved sjølivet. Norge som sjøfartsnasjon har tradisjoner tilbake til vikingtiden og det ligger i vårt blod å glede oss over sjølivet. Som båtforening skal vi tilrettelegge for at vanlige innbyggere skal få ta del i denne gleden, uten at det skal koste mer enn nødvendig. Båtforeningen drives ut i fra idealisme og frivillighet og alle midler styres tilbake til driften av foreningen.

I tråd med tiden er Neptun en miljøvennlig båtforening og vi legger vår stolthet i å tilrettelegge for et «grønt» miljø rundt båtpussen. Vi satser hele tiden på å ligge i forkant av samfunnets krav og forventninger til miljøvennlig drift. Dette er også omtalt i Kongelig Norsk Båt Forbund sin artikkel fra april 2022. Området vårt var tidligere tungt industrialisert, men er nå i ferd med å restaureres til en grønn sone, midt i Bergen by. 

Varsel om utkastelse av Neptun - for medlemmer som ikke har betalt utestående skyld

Det er flere medlemmer som skylder foreningen penger, (aktiv/passiv kontingent eller strøm). Beløpene har vært purret gjentatte ganger.

I HENHOLD TIL VEDTEKTENE, VIL DE DET GJELDER BLI SLETTET SOM MEDLEMMER FRA 1. JULI, 2024.

Har man båt i foreningen, må den fjernes innen to uker. De som pr. i dag har utsatt frist eller avdragsordning, forholder seg til inngått avtale. Ta kontakt med styret umiddelbart dersom man mener krav er uberettiget/feil, eller ikke mottatt.

Plassering av båter i havneanlegget - og registrering i båtregisteret

Det er fortsatt litt kaotisk når det gjelder plassering av båter i havneanlegget.  Dette ble dessverre ganske klønete, siden Renere havn forlangte at alle båtene skulle tilbake før kaiene var på plass igjen. Men nå må vi få orden på dette!  Vi kan ikke forlange at havnesjefen skal rydde opp i det alene, her trenger vi hjelp fra alle.

Båtregisteret: 
Når vi prøver å finne eier til enkelte båter, ser vi at det fortsatt er mange båter som ikke er registrert – eller i alle fall ikke merket med registreringsnummer. 

Vi minner om at det er et UFRAVIKELIG KRAV at alle er pliktig til å ha sin båt registrert i godkjent register, OG merket tydelig.  

Det hjelper ikke at bare én av disse tingene er oppfylt.  Båten SKAL være registrert på nåværende eier, som igjen skal være medlem i Neptun eller registrert deleier med medlem. At båten er merket og registrert, er et krav for å være medlem i foreningen. De som ikke har dette i orden må få det ordnet snarest.

Følgende skjer nå i havneanlegget:

  • De som kan flytte til egen, ledig bås, må gjøre det snarest.
  • De som ikke har fått tildelt plass ennå, legger seg midlertidig på kai A.  Dette gjelder også noen som tidligere hadde plass på kai E (Draugen-kaien).
  • Alle som ligger i annen bås enn sin egen, og som ikke har synlige registreringsmerker på båten, må legge lapp med navn/telefonnummer på synlig sted.

Ta kontakt med styreleder Odd-Harald (helst på e-post) dersom det er problemer med å finne hvem som eier båter. Men prøv først selv. Det er tidligere sendt link på e-post til hvordan man kan søke i respektive registre og du finner også linken nede på siden.

Og igjen – dersom man ikke overholder registreringsplikten, fyller man ikke kravene for å være medlem i foreningen.

Vellykket Nasjonal Maritim sikkerhetsdag og jubileumsfest

Lørdag 1. juni ble det avholdt Nasjonal Maritim sikkerhetsdag i Neptun. Åpent for alle. Dagen var godt tilrettelagt for den yngre garde som fikk både snekre båter og å teste dem i et basseng. I tillegg dukket det opp en tryllekunstner som holdt høy morofaktor. 

Om kvelden møttes en mengde Neptun-ianere i teltet og ble underholdt på beste vis av både prisende, morsomme og musikalske innslag. Det ble servert deilig middag og nydelige kaker. Og Neptun sin tradisjonelle utlodning gikk også av stabelen. God stemning og i det hele tatt en fin kveld. 

F-kaien er klar til bruk - flytt båten til samme plass som du hadde på den gamle D-kaien

Da har den siste kaien fått landgang på plass. Vel og merke noe provisorisk, men den er testet av bestyrelsen og funnet trygg opp til ca 0,1 tonn Neptun-medlem.

Vi vil oppfordre de som hadde sin faste plass på gamle D-kai (nå F-kai) om å flytte dit så snart man har anledning. Så kan andre som finner sin plass ledig på de andre kaiene også flytte tilbake, og plutselig er alle båtene kommet på plass. 

14. mai 1924 - 14. mai 2024

Neptun båtforening
100 år

Om manglende rykkdempere, fortøyninger som forsvinner m.m.

Ved flytting av havneanlegget i fjor høst, anbefalte styret  medlemmene å fjerne fortøyningstauene.  Vi får nå mange henvendelser med spørsmål om hvor tauene befinner seg.  Styret kan ikke ta noe ansvar for dette men anmoder alle som har lånt tau om å  bringe de tilbake der de hører hjemme.

Diverse info om forskjellige aktiviteter fremover

Mange av dere har så langt måttet legge båtene i midlertidige plasser. Som de fleste vet, skyldes dette at kaiene har blitt ferdigstilt på forskjellige tidspunkt etter tildekkingen av sjøbunnen i Store Lungegårdsvann. Vi er lovet at den siste kaien (tidligere D-kai, nå F) skal være klar for plassering av båter tidlig i 17.mai-uken.  Dette vil i stor grad være med å løse problemene vi nå opplever med midlertidige plasser.

Vi vil legge ut siste oppdaterte havne-kart i klubbhuset, og en representant fra styret vil være til stede om kveldene i 17-mai uken for å assistere.  Men vi anmoder medlemmene om selv å ta kontakt seg i mellom når det gjelder flytting av båter. 

Man finner enkelt ut hvem som eier båtene med et søk i Småbåtregisteret – https://sbr.rs.no eller i Skipsregisteret https://www.sdir.no/skipssok/

Båter registrert med Securmark, kan også søkes i RS sitt Småbåtregister

Men – dette fordrer selvsagt at man faktisk har båten registrert.  Dette er et ufravikelig krav i vedtektene.  Båten skal være registrert.OG merket i ett av registrene nevnt over. Vi anmoder igjen medlemmer som ikke har båten registrert om å få dette i orden snarest!

Så minner vi igjen om at avfall ikke skal settes på tomten.  I år (as every year) fant vi koster, ruller, spann halvfulle med bunnstoff, olje osv på tomten etter utsett. VI har tank for spillolje, så kanner skal IKKE settes ved boss-spannene.

bilde av søk i Småbåtregisteret

Årsmøtet ble avholdt mandag 19. februar - gikk kjempefint

Draugens gamle klubbhus var sted for Neptun sitt medlemsmøte og årsmøte. Det var 60 personer oppe på loftet og det ble omtalt som «stinn brakke». Sammenligninger med å se bakover i et fullbooket fly ble også nevnt. Det er imidlertid tenkelig at den noe trange besetningen også gjorde det letter å heve stemmen, for medlemmene. For det ble et årsmøte hvor nødvendige spørsmål ble stilt i plenum og ble besvart klart og tydelig. Dette er god årsmøte-praksis.

Det var altså god stemning og god aktivitet gjennom begge sekvensene. Alle som skulle velges ble valgt og alt gikk i det hele tatt fint. Det var gode debatter knyttet til ulike saker og styret har således fått fin feedback fra stemningen i årsmøtet. 

Vi takker de som har stått for arrangementet for god tilrettelegging og god servering. Vi takker styret og tillitsvalgte for innsatsen og ikke minst alle frammøtte for godt engasjement. Mer info kommer når dette er klart. 

Oppstart av Foreningsvakter

Neptun båtforening har nå startet opp igjen med foreningsvakter. Oppgaver og når vakten skal utføres går frem av «Instruks for foreningsvakter» som du finner i menyen oppe på siden, under «Medlemsinfo». Du finner også vaktliste der. Oppstart er uke 7. Eventuelt bytte av vakter må skje innbyrdes.  Ta kontakt med Styreleder Odd Harald Eide, hvis du trenger nærmere informasjon om arbeidsoppgaver eller har andre spørsmål.

Husk å stenge porten - Alarm forstyrrer naboer

Neptun har fått klage fra nabo som ved flere anledninger har opplevd at alarmen går fordi porten står åpen. Alarmen framstår som plagsomt støyende for de nærmeste naboene. 

For å unngå at alarmen går kjøres bilen først bort til porten, hvor på porten åpnes først når man er klar for å kjøre ut. Deretter skal den lukkes umiddelbart dersom ikke flere biler er klare for utkjøring. 

Dersom andre medlemmer også skal ut, men ikke har fått satt seg i bilen og dermed ikke er klare for utkjøring, så skal porten stenges. Her må dessverre hensiktsmessighet for medlemmer veies mot ulempene alarmen har for naboene. Neptun ønsker å opptre hensynsfullt overfor naboer og følgelig er det en prioritet at alarmen ikke skal løses ut unødig. 

Bidra til at Neptun ikke forurenser

Neptun båtforening går sterkt inn for å være den mest miljøvennlige båtforeningen som er å oppdrive. Å ta vare på miljøet er en viktig oppgave for alle. Vår beliggenhet i Store Lungegårdsvannet forplikter likevel litt ekstra.

Store Lungegårdsvannet har har en mørk historie med sterk forurensing fra kloakk, industri og verksteder, tilbake fra tidlig 1900-tall og til langt opp på 1980-tallet. Senere års tiltak motivert av et strengere lovverk, større miljøbevissthet samt Bergen Kommune sitt initiativ til å aktivt rydde opp i sjøen bringer gode resultater. Og i disse dager er Lungegårdsvannet under opprenskning. 

Vi ønsker med dette å bringe fokus på to tiltak hvor medlemmene aktivt kan påvirke for å forhindre forurensning. 

1. Forurensning fra overfylte bosspann

Hvis du skal kaste boss og finner at bosspannet ser slik ut (bilde til høyre) så er det faktisk fullt. Det er et leit faktum.

Dersom det legges mer boss på toppen vil lokket ikke stenges ordentlig og du har da bidratt til at dyr, spesielt fugler, nå kan komme til avfallet i sin søken etter matrester. 

Som sikkert kjent vil ikke en fugl forstå at den forurenser ved å forflytte avfall fra bosspannet og ut på bakken, hvor på vinden vil bidra til å spre denne forurensingen i nærområdet vårt.

Så dersom du skal kaste boss og finner bosspannet slik har du to valg: Enten tar du bosset med deg hjem. Eller så kan du trakke opp i bosspannet og forsøke å komprimere bosset, slik at det kanskje blir plass til litt til. 

bilde av bosspann

Bidra til at foreningen ikke forurenser fra våre bosspann. Nedenfor er en liten veileder:

Bilde av flere bosspann

2. Feil bruk av spilloljetank

Neptun båtforening har en miljøstasjon som blant annet består av en spilloljetank. Denne er et tilbud til medlemmer som selv liker å forestå skifte av olje på motor, gir m.m. ved at man kan kvitte seg med oljen ved å helle den på denne tanken.

I loven defineres spillolje som: «brukt mineralsk industriolje eller brukt smøreolje».

Dessverre opplever vi at noen medlemmer har en videre definisjon som også inkluderer forbrenningsoljer som eksempelvis diesel, parafin og i verste fall bensin. Det har vist seg at slike forbrenningsoljer også havner på spilloljetanken. Konsekvensen av dette er rett og slett økt brann og eksplosjonsfare, med dertil fare for liv, helse og forurensing. 

Forbrenningsoljer har et høyt innhold av hydrokarboner, som er eksplosivt. Det må derfor ikke helles i spilloljetanken, heller ikke når det er brukt til å tynne smøreoljen. Har du forbrenningsolje så kan du levere denne gratis på BIR sin gjenbruksstasjon 200 meter borte i veien. Husk å tappe den på egnet emballasje med kork. 

Bilde av en oljetank

Fortøy alltid for storm

Husk å sjekke fortøyninger og for all del montér strekkavlastere. Det har vært flere dager med frisk østavind i foreningen. På slike dager er det friskt ute på kaiene. Se videoene nedenfor, fra 4. januar i år. Flere båter fikk skader som følge av mangler ved fortøyningene og fendre. 

Det er ikke hensikten å henge ut spesifikke båter og båteiere. Disse er bare eksempler som understreker poenget med å fortøye for storm.